Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:15-16

15-16Hanì t'aa Joseph gha nezı̨į̀ xàyaı̨htı, hadı, “Nǫ̀htsı̨, secho Abraham eyıts'ǫ Isaac gık'ę̀ę̀ geedaa sìı, dıı dzęę̀ ts'ǫ̀ sek'èdìı elı̨ı̨ sìı goxè sìghà ayııle, Yak'eet'ı̨į̀ hoìla hazǫǫ̀ ch'à edaxàsį̀ı̨htı̨ı̨ sìı dıı chekoa gıxè sìghà ayııle. Sıızì, secho Abraham eyıts'ǫ Isaac gıızì k'ę̀ę̀ gogıızı welè, eyıts'ǫ dıı nèk'e gıts'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫ welè,” hadıì xàyaı̨htı.

17Joseph, wetà nàgòts'ehnèe ts'ǫ wılà Efrayım wekwì k'e daıhdı t'à wegha ehkw'ı-le, eyıt'à wılà Efrayım wekwì k'e gots'ǫ Manaseh wekwì k'e ts'ǫ̀ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index