Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:7

7(Nemǫ Rachel wegha aht'ı̨.) Padan nèk'e gots'ǫ nats'eèhde ekò sıì sexè hoìla agòjà. Kanan nèk'e, Efrat ts'ǫ̀ gǫǫwà-lea nemǫ Rachel whìle ı̨lè. Eyıt'à ekǫ kǫ̀ta Efrat (dıì Bethlehem gòyeh) ts'ǫ̀ tı̨lı nıɂàa gà wekw'ǫǫ̀ nìıhtǫ ı̨lè,” Jacob Joseph èhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index