Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49

Jacob edeza k'eèyaı̨htı

1Eyı tł'axǫǫ̀ Jacob edeza gokayaı̨htı, hadı, “Segà nìahdè, ı̨daà naxıxè dàgode ha sìı naxıts'ǫ̀ haehsı̨ ha.

2“Seza yàahłı̨ı̨ sìı segà łą̀ą nìahdè gà seàhkw'ǫ.

3“Ruben, nı̨ t'aa t'akwełǫ̀ǫ̀ negǫ̀hłı̨ı̨ anet'e,

set'ı anet'e, negǫ̀hłı̨ t'à nàhtsoò asììdlà,

denahk'e nezı̨į̀ nets'ǫ̀ nageɂa, denahk'e nànetso.

4Hanìkò tı nàtsoo k'etaetı̨ı̨ lanet'e.

Sets'èkeè wet'ànet'ı̨ xè sedaèhte k'e hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eghàlaneedà t'à denahk'e nelı̨ ha-le.

5“Sımeyon eyıts'ǫ Levı ełechı agı̨ı̨t'e;

edebehchoò t'à dǫweè hogèhtsı̨.

6Dǫ naàhtǫ ełegeèhdì nı̨dè gıxè aht'ı̨ ha-le,

eyıts'ǫ gıxè whıhda ha dehwhǫ-le.

Sıì gınàhǫ̀ǫht'è t'à dǫ ełaàgı̨ı̨hdè,

eyıts'ǫ t'asìı ghǫ-le ejıe wedzaà tàgı̨ı̨hwho.

7Sıì gınàhǫ̀ǫht'è xè dǫweè gha gınì nàtso t'à

gıxè hojıì hòɂǫ welè.

Israel got'ı̨į̀ gıta ts'ǫ̀ ehkègehdè agehłe ha.

8“Judah, nı̨ sìı nechı eyıts'ǫ nı̨ı̨de neghàsǫgeedı ha.

Dǫ nets'ǫ̀ ełegegǫǫ sìı gıghǫı̨hnè ha.

Netà weza gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı nets'ǫ̀ nàgògehgè ha.

9Judah, seza, goìjìıcho nàtsoo lanet'e.

T'asìı ełeneehwho gots'ǫ nǫneetła nı̨dè

dèe k'e k'edeɂà xè whetı̨ı̨ lanet'e.

Nıìtła gha dǫ wı̨ı̨zìı nek'alawo ha nıìle.

10Judah, k'àowocho-geè t'aats'ǫǫ̀ wetł'aà wheɂǫ ha.

Amìı wets'ǫ nee sìı nììtła gots'ǫ̀

k'àowocho-geè t'aats'ǫǫ̀ Judah wexè hòɂǫ ha,

eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa gık'èı̨t'e ha.

11Edets'ǫ tłı̨tsoa jìechochı̨į̀ ts'ǫ̀ dayeetł'ı̨ ha,

kw'ıhchı̨į̀ denahk'e nezı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ daetł'ı̨į̀ ayele ha.

Jìetì ta edegoht'ǫǫ̀ k'enaehtse ha,

eyıts'ǫ edeɂeè jìetì dek'oo ta nàtıyeexo ha.

12Wedaà jìetì nezı̨ı̨ nahk'e dek'o ha,

eyıts'ǫ weghòò ejıet'ò nahk'e degoo ha.

(T'asìı hazǫǫ̀ t'à ahxe elı̨ ha.)

13“Zebulun tıchobàa nàde ha,

wenèè k'e elàcho łǫ aget'ı̨ ha.

Wenèè Sıdon nèk'e ts'ǫ̀ nıɂà ha.

14“Isakar tłı̨tsoa nàtsoo elı̨ ha,

ɂǫhchì naege tł'axǫǫ̀ nahoezì ha.

15Sıì wenèk'e wegha hoı̨zı̨ t'à

tłı̨tsoa lanì t'asìı nedàa k'ele ha wegha t'asanìle

eyıts'ǫ la nàtsoo eghàlaeda kò wınì ha.

16“Dan Israel got'ı̨į̀ ı̨łè xàɂaa elı̨ı̨,

edets'ǫ dǫ gha ehkw'ı hohtsı̨ ha.

17Dan, tı̨lıbàa gòocho elı̨ lanì ha.

Tłı̨cho-kehtà xàhde nı̨dè

dǫ yeka dawhedaa sìı hodàekw'ı ha.

18“Sets'ǫ̀ K'àowo, edaxàsı̨ı̨htè ha nedanaehɂı̨.

19“Gad, egeeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ hǫtsaa gık'aladè ha,

hanìkò ededı̨ nagodeezhı ha.

20“Asher wenèk'e weghǫ shèts'ezhee nezı̨ı̨ łǫ dehshe ha;

yet'à k'àowocho ghàɂeedı ha.

21“Naftalı ts'ìda lanì k'etı̨mǫedaà awedle ha;

weza wèdaat'ı̨ı̨ gǫ̀hłı̨ ha.

22“Joseph tı gà jìechochı̨į̀ dehshe lanì;

wek'e jìecho łǫ, wekw'ıhchı̨į̀ nedè ts'ǫ̀ dehshe ha.

23Dǫ yedzagı̨ı̨hwhǫǫ sìı k'į̀ t'à gıhtà.

24Hanìkò Jacob Wenǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı yets'àdı,

eyıts'ǫ Israel wets'ǫ Kwe Nàtsoo yexoehdı t'à,

Joseph wegǫ̀ nàtsoo hòèlı̨ xè k'į̀ t'à ehkw'ı eehtà.

25Netà Wenǫ̀htsı̨ nets'àdı ha,

Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı yat'a gots'ǫ chǫh eyıts'ǫ dèè gotł'a ts'ǫ tı t'à

nexè sìghà ayele ha,

tıts'aàdìı łǫ eyıts'ǫ chekoa łǫ neghàyele ha.

26Netà yatı nezı̨ı̨ nets'ǫ̀ xàyaı̨htıı sìı

whaà gots'ǫ shìh gòlaa wets'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ łǫ nahk'e nàtso hǫt'e.

Eyı yatı nezı̨ı̨ wet'à sìghà gòɂǫǫ hazǫǫ̀

Joseph wets'ǫ̀ awede welè,

edı̨ı̨de gonakweè whedaa elı̨ hǫt'e.

27“Benjamın, dìga wets'àhoejı̨ı̨ lanì;

k'omǫǫ̀dǫǫ̀ t'asìı ełaı̨hwhoo sìı yeɂà,

xèhts'ǫ̀ t'asìı dèhnǫǫ sìı gotayelè,” Jacob hadı.

28Eyı hazǫǫ̀ Israel got'ı̨į̀ gha hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke dǫ xàɂaa agı̨ı̨t'e. Hanì t'aa Jacob nǫǫde yatı edeza goghàı̨la. Hazǫǫ̀ gıtaàt'eè ehkw'ı gots'ǫ̀ xàyaı̨htı.

Jacob ełaı̨wo

29Eyı tł'axǫǫ̀ Jacob dıı hagòhdı: “Hòt'a ełaehwhı ha sehòı̨hwho, secho gıts'ǫ̀ ahde ha ne. Het got'ı̨į̀ Efron wedèè k'e secho gıxè sekw'ǫǫ̀ whetǫ aahłe. 30Kanan nèk'e, Amor got'ı̨į̀ Mamer wedèè gà Makpelah wedèè k'e kwe-yìı-gòɂǫǫ sìı Abraham, Het got'ı̨į̀ Efron wets'ǫ nàgoèhdì ı̨lè, dǫkw'ǫǫ̀ whela gha kwe-yìı-gòɂǫǫ eyıts'ǫ dèè xè nàyeèhdì ı̨lè. 31Ekǫ Abraham eyıts'ǫ wets'èkeè Sarah, gıkw'ǫǫ̀ whela, Isaac eyıts'ǫ wets'èkeè Rebekah gıkw'ǫǫ̀ whela, eyıts'ǫ ekǫ sets'èkeè Leah wekw'ǫǫ̀ nìı̨htǫ ı̨lè. 32Eyı dèè eyıts'ǫ wek'e kwe-yìı-gòɂǫǫ sìı gocho Het got'ı̨į̀ ghǫ nàgeehdì ı̨lè,” Jacob hadı.

33Jacob edeza gots'ǫ̀ hadı tł'axǫǫ̀ edekè daèhte k'e ayį̀į̀là, nǫǫde xàèhjı gà ełaı̨wo, eyıts'ǫ wecho gots'ǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index