Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:10

10Judah, k'àowocho-geè t'aats'ǫǫ̀ wetł'aà wheɂǫ ha.

Amìı wets'ǫ nee sìı nììtła gots'ǫ̀

k'àowocho-geè t'aats'ǫǫ̀ Judah wexè hòɂǫ ha,

eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa gık'èı̨t'e ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index