Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:26

26Netà yatı nezı̨ı̨ nets'ǫ̀ xàyaı̨htıı sìı

whaà gots'ǫ shìh gòlaa wets'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ łǫ nahk'e nàtso hǫt'e.

Eyı yatı nezı̨ı̨ wet'à sìghà gòɂǫǫ hazǫǫ̀

Joseph wets'ǫ̀ awede welè,

edı̨ı̨de gonakweè whedaa elı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index