Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:30

30Kanan nèk'e, Amor got'ı̨į̀ Mamer wedèè gà Makpelah wedèè k'e kwe-yìı-gòɂǫǫ sìı Abraham, Het got'ı̨į̀ Efron wets'ǫ nàgoèhdì ı̨lè, dǫkw'ǫǫ̀ whela gha kwe-yìı-gòɂǫǫ eyıts'ǫ dèè xè nàyeèhdì ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index