Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:4

4Hanìkò tı nàtsoo k'etaetı̨ı̨ lanet'e.

Sets'èkeè wet'ànet'ı̨ xè sedaèhte k'e hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eghàlaneedà t'à denahk'e nelı̨ ha-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index