Search form

Dànì Kèhoį̀wo 5

Noah dǫ elı̨ gots'ǫ̀ Adam wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀

1Dıı godı sìı Adam eyıts'ǫ wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıgǫ̀hłı̨ı̨ sìı gıgodıì dek'eèhtł'è hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨ dǫ whehtsı̨ ekò edexèht'eè dǫ whehtsı̨ ı̨lè. 2Dǫzhìı eyıts'ǫ ts'èko whehtsı̨, gıxè sìghà hòɂǫ gha gok'eèyaı̨htı. Gòèhtsı̨ ekò “done” gòhdı.

3Adam ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-taènǫ (130) weghoò ekò wezaa hotıì yexèht'eè wègaat'ı̨ı̨ wegǫ̀hłı̨, Set wìyeh ayį̀į̀là. 4Set wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Adam ek'èdı̨akw'eènǫ (800) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè. 5Hazǫǫ̀ t'à Adam łǫǫ̀tǫakw'eènǫ-daats'ǫ̀-taànǫ (930) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ ełaı̨wo.

6Set ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (105) weghoò ekò wezaa Enosh wegǫ̀hłı̨. 7Enosh wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Set k'achı̨ ek'èdı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (807) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè. 8Hazǫǫ̀ t'à Set łǫǫ̀tǫakw'eènǫ-daats'ǫ̀-hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke (912) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ ełaı̨wo.

9Enosh łǫǫ̀tǫènǫ weghoò ekò wezaa Kenan wegǫ̀hłı̨. 10Kenan wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Enosh k'achı̨ ek'èdı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-hoònǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (815) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè 11Hazǫǫ̀ t'à Enosh łǫǫ̀tǫakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (905) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ ełaı̨wo.

12Kenan łǫ̀hdı̨ènǫ weghoò ekò wezaa Mahalel wegǫ̀hłı̨. 13Mahalel wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Kenan k'achı̨ ek'èdı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ènǫ (840) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè 14Hazǫǫ̀ t'à Kenan łǫǫ̀tǫakw'eènǫ-daats'ǫ̀-hoònǫ (910) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ ełaı̨wo.

15Mahalel ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (65) weghoò ekò wezaa Jared wegǫ̀hłı̨. 16Jared wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Mahalel k'achı̨ ek'èdı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-taènǫ (830) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè 17Hazǫǫ̀ t'à Mahalel ek'èdı̨akweènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫnǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (895) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ ełaı̨wo.

18Jared ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-nàke (162) weghoò ekò wezaa Enoch wegǫ̀hłı̨. 19Enoch wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Jared k'achı̨ ek'èdı̨akw'eènǫ (800) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè. 20Hazǫǫ̀ t'à Jared łǫǫ̀tǫakw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-nàke (962) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ ełaı̨wo.

21Enoch ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (65) weghoò ekò wezaa Metuselah wegǫ̀hłı̨. 22Metuselah wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Enoch taekw'eènǫ (300) xo ts'ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ xè aet'į̀. Weza eyıì-le łǫ eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè. 23Hazǫǫ̀ t'à Enoch taekw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (365) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. 24Enoch Nǫ̀htsı̨ xè aet'į̀. Eyı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ nayìchı t'à wènagoèht'į̀-le.

25Metuselah ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'èdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (187) weghoò ekò wezaa Lamek wegǫ̀hłı̨. 26Lamek wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Metuselah k'achı̨ łǫ̀hdı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'èdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-nàke (782) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ, eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè. 27Hazǫǫ̀ t'à Metuselah łǫǫ̀tǫakw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫ (969) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ ełaı̨wo.

28Lamek ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'èdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-nàke (182) weghoò ekò wezaa wegǫ̀hłı̨. 29Noah wìyeh ayį̀į̀là, hadı, “Nǫ̀htsı̨ dèè xè hoìla xàyaı̨htı ı̨lè, eyıt'à hòtł'ò wek'e eghàlats'ı̨ı̨dà, hanìkò dıı chekoa wet'à goxè hok'èts'ǫǫ̀ agode ha,” hadıì xàyaı̨htı. 30Noah wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Lamek k'achı̨ sı̨làekw'eènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (595) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ, eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè. 31Hazǫǫ̀ t'à Lamek łǫ̀hdı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (777) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ ełaı̨wo.

32Noah sı̨làekw'eènǫ (500) weghoò tł'axǫǫ̀ weza taı gıgǫ̀hłı̨, Shem, Ham eyıts'ǫ Jafet gìyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index