Search form

Dànì Kèhoį̀wo 5:7

7Enosh wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Set k'achı̨ ek'èdı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (807) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index