Search form

Dànì Kèhoį̀wo 50:1

1Joseph sıì wegha dìì t'à edetà k'e ts'ǫ̀ edeèghà, yeghǫ etse xè yets'į̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index