Search form

Dànì Kèhoį̀wo 50:17

17‘Joseph wets'ǫ̀ dıı haahdı nǫǫ̀, gòhdı ı̨lè: Nı̨ı̨de dànì nets'ǫ̀ hoìla eghàlagı̨ı̨dàa sìı gıhołı̨į̀ gıghǫ nahoı̨le,’ hanèts'edı ha gòhdı ı̨lè. Eyıt'à goxı̨ netà Wenǫ̀htsı̨ wecheekeè ats'ı̨ı̨t'ee sìı gohołı̨į̀ goghǫ nahoı̨le gha neghǫnàdats'eetì,” gıìhdı. Yatı hanıı Joseph danègı̨ı̨ɂǫ ekò Joseph wegha dìì agòjà t'à ı̨ı̨tsè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index