Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:16

16Weka dahmò nehtsı̨, wezhıı hoònǫ-daats'ǫ̀-ek'èdı̨ golahchì wemǫǫ̀ xàgǫǫɂà anele. Elàcho weghǫhk'eè enìı̨tǫ whetǫ anele, eyıts'ǫ weyìı taı dahkǫ̀ goı̨htsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index