Search form

Dànì Kèhoį̀wo 7

1Eyı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ Noah ts'ǫ̀ hadı, “Nı̨ eyıts'ǫ nèot'ı̨ hazǫǫ̀ elàcho yìahdè. Dıì dǫ geedaa gıta nàahdèe sìı naxı̨ zǫ segha ehkw'ı aahda hǫt'e. 2Tıts'aàdìı hazǫǫ̀ xàɂaa segha nezı̨ı̨ sìı werezhıì łǫ̀hdı̨ eyıts'ǫ wedets'è łǫ̀hdı̨ edexè anele, eyıts'ǫ tıts'aàdìı hazǫǫ̀ xàɂaa eyıì-le sìı werezhıì nàke eyıts'ǫ wedets'è nàke edexè anele. 3Eyıts'ǫ yat'a k'edèe hazǫǫ̀ xàɂaa sìı werezhıì łǫ̀hdı̨ eyıts'ǫ wedets'è łǫ̀hdı̨ edexè anele. Eyı hazǫǫ̀ xàɂaa ı̨daà gogha dıı nèk'e xàgeeda ha ne t'à, edexè anele. 4Łǫ̀hdı̨ dzęę̀ tł'axǫǫ̀ nı̨dè dı̨ènǫ dzęę̀ eyıts'ǫ dı̨ènǫ toò ts'ǫ̀ chǫh agodeè ahłe ha. Dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ edaa whıhtsı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ wedıhohtsı̨ ha,” Nǫ̀htsı̨ hadı.

5Eyıt'à Noah, Nǫ̀htsı̨ t'ayèhdıı sìı hazǫǫ̀ hayį̀į̀là.

6Noah ek'ètaekw'eènǫ (600) weghoò ekò tı dèè teètł'ı ı̨lè. 7Noah, weza, wets'èkeè eyıts'ǫ weza gıts'èkeè elàcho yìı gı̨ı̨de. Tı dèè teetł'ì ch'à elàcho yìı gı̨ı̨de. 8Tıts'aàdìı hazǫǫ̀ xàɂaa nezı̨ı̨ wets'ǫ nàke ełexè, tıts'aàdìı hazǫǫ̀ xàɂaa eyıì-le wets'ǫ nàke ełexè, yat'a k'edèe hazǫǫ̀ xàɂaa wets'ǫ nàke ełexè, dèè k'e k'eɂàa hazǫǫ̀ xàɂaa wets'ǫ nàke ełexè, 9hazǫǫ̀ werezhıì, wedets'è xè Noah ts'ǫ̀ geède, elàcho yìı gı̨ı̨de. Nǫ̀htsı̨ Noah ts'ǫ̀ dàdı ı̨lèe sìı hazǫǫ̀ wek'ę̀ę̀ hagòjà. 10Łǫ̀hdı̨ dzęę̀ tł'axǫǫ̀ tı dèè k'e ts'ǫ̀ ajà.

11Noah ek'ètaekw'eènǫ (600) weghoò tł'axǫǫ̀ nàke sa xèhǫǫ̀wo t'à hoònǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ dzęę̀ k'e dèè goyìı tı-xàewìı-k'è gòlaa sìı hazǫǫ̀ xàdeèhk'è, eyıts'ǫ yat'a gots'ǫ tı łǫ hodàètł'ı. 12Dı̨ènǫ dzęę̀ eyıts'ǫ dı̨ènǫ toò ts'ǫ̀ dèè k'e chǫh łǫ agoı̨t'į̀.

13Chǫh agòjàa dzęę̀ k'e Noah edets'èkeè xè, weza Shem, Ham eyıts'ǫ Jafet, gıts'èkeè xè elàcho yìı gı̨ı̨de. 14Tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ edeedaa hazǫǫ̀ xàɂaa, tıts'aàdìı wek'èhodìı hazǫǫ̀ xàɂaa, t'asìı dèè k'e k'eɂàa hazǫǫ̀ xàɂaa, yat'a k'edèe hazǫǫ̀ xàɂaa, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wı̨ı̨ts'ǫǫ̀ gǫ̀hłı̨ı̨ sìı edexè elàcho yìı goı̨wa. 15T'asìı hazǫǫ̀ ejìı sìı werezhıì eyıts'ǫ wedets'è Noah ts'ǫ̀ geède, elàcho yìı gı̨ı̨de. 16Tıts'aàdìı elàcho yìı gı̨ı̨dee sìı t'asìı hazǫǫ̀ edaa gots'ǫ werezhıì eyıts'ǫ wedets'è agı̨ı̨t'e. Nǫ̀htsı̨ Noah ts'ǫ̀ dàdı ı̨lèe sìı k'ę̀ę̀ agòjà. Hazǫǫ̀ goyagı̨ı̨de tł'axǫǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo gots'ǫdaànìèchì.

17Dı̨ènǫ dzęę̀ ts'ǫ̀ deɂǫ̀ǫ̀ tı łǫ dèè goteètł'ı. Deɂǫ̀ǫ̀ sıì tagoǫhwhàà agòjà t'à elàcho dèè wedoo dagǫǫwà ts'ǫ̀ daeleè ajà. 18Tı ı̨dòo at'ı̨ t'à dèè k'e sıì tagoǫhwhàà agòjà, eyıt'à elàcho tı ka daeleè ajà. 19Dèè k'e sıì tagoǫhwhàà agòjà t'à shìh danı̨ı̨chàa sìı wete teètł'ı. 20Tı ı̨dòo at'ı̨ t'à shìh danı̨ı̨chàa kò wete ts'ǫ̀ naènǫ gokè ɂǫ̀ǫ tı ajà. 21T'asìı hazǫǫ̀ dèè k'e k'edèe sìı hazǫǫ̀ ełaı̨dè. Yat'a k'edèe, tıts'aàdìı wek'èhodìı, tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ edeedaa, dèè k'e k'ełezhee hazǫǫ̀, eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ ełaàgı̨ı̨dè. 22T'asìı hazǫǫ̀ dèè k'e gejìı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ ełaàgı̨ı̨dè. 23Dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ edaa sìı wedıhòłı̨. Dǫ hazǫǫ̀, tıts'aàdìı hazǫǫ̀, dèè k'e k'eɂàa hazǫǫ̀, eyıts'ǫ yat'a k'edèe sı hazǫǫ̀ wedıhòłı̨. Noah, eyıts'ǫ wexè elàcho yìı geèhkw'ee sìı ededı̨ zǫ xàgı̨ı̨dà.

24Įłèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨laènǫ (150) dzęę̀ ts'ǫ̀ tı dèè goteètł'ı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index