Search form

Dànì Kèhoį̀wo 7:14

14Tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ edeedaa hazǫǫ̀ xàɂaa, tıts'aàdìı wek'èhodìı hazǫǫ̀ xàɂaa, t'asìı dèè k'e k'eɂàa hazǫǫ̀ xàɂaa, yat'a k'edèe hazǫǫ̀ xàɂaa, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wı̨ı̨ts'ǫǫ̀ gǫ̀hłı̨ı̨ sìı edexè elàcho yìı goı̨wa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index