Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8

Dèè whegǫǫ̀ ajà

1Hanìkò Nǫ̀htsı̨ Noah k'èdì, eyıts'ǫ tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ edeedaa, tıts'aàdìı wek'èhodìı, hazǫǫ̀ wexè elàcho yìı geèhkw'ee sìı gok'èdì, eyıts'ǫ dèè k'e nawhets'ıì ayį̀į̀là t'à dèè k'e tı ı̨zhıì ajà. 2Dèè goyìı gots'ǫ tı xàewì-le agòjà eyıts'ǫ chǫh at'ı̨-le agòjà. 3K'èdaà dèè k'e tı whìle agodaade t'à, ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨laènǫ (150) dzęę̀ tł'axǫǫ̀ tı ı̨zhıì ajà. 4Łǫ̀hdı̨ sa xèhǫǫ̀wo gots'ǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ dzęę̀ k'e elàcho shìh nechàa Adarat gòyeh weka dawhetǫǫ̀ ajà. 5Łǫǫ̀tǫ sa k'ehǫǫwo gots'ǫ̀ tı ı̨zhıì at'ı̨. Hoònǫ sa xèhoòwo ekò shìhdeè gòlaa weka xègoèht'į̀ agòjà.

6Dı̨ènǫ dzęę̀ tł'axǫǫ̀ Noah elàcho yìı ejak'è gòhtsı̨ı̨ sìı enìxàyaachì 7gà tatsǫ̀ xàèht'oò ayį̀į̀là. Dèè k'e tı hazǫǫ̀ whìle agòjà gots'ǫ̀ elàcho ts'ǫ eht'òìt'a. 8Eyı tł'axǫǫ̀ asį̀į̀ dèè k'e tı whìle ajàa lì nıwǫ t'à k'àba lanıı xàèht'oò ayį̀į̀là. 9Hanìkò ı̨łaà dèè k'e tı łǫ t'à k'àba t'asìı k'e nàwo ha wegha gǫ̀hłı̨-le t'à elàcho ts'ǫ̀ naèht'o. Noah yets'ǫ̀ dadıìtso gà elàcho yìı nayaachì. 10Noah łǫ̀hdı̨ dzęę̀ ts'ǫ̀ naèhɂı̨ tł'axǫǫ̀ k'achı̨ k'àba xàèht'oò ayį̀į̀là. 11Xèhts'ǫ̀ k'àba yets'ǫ̀ nǫ̀ǫt'o ekò ts'ı “olıve” wìyeh wets'ǫ ı̨t'ǫ̀ą xàyı̨ı̨hdlaa sìı weèdà yìchı̨ı̨ɂa nǫǫ̀! Eyı weghàà Noah dèè k'e tı whìle agòjà yek'èhoèhzà. 12K'achı̨ łǫ̀hdı̨ dzęę̀ ts'ǫ̀ naèhɂı̨ tł'axǫǫ̀ k'achı̨ k'àba xàèht'oò ayį̀į̀là, hanìkò dıì t'à k'àba yets'ǫ̀ nǫ̀ǫt'o-le.

13Noah ek'ètaekw'eènǫ-daats'ǫ̀-ı̨łè (601) weghoò ekò, eyı xo xèhǫǫ̀wo gots'ǫ ı̨łè sa eyıts'ǫ ı̨łè dzęę̀ k'e dèè k'e tı whìle agòjà. Noah elàcho weka dahtèwhelaa sìı ı̨ɂǫ̀ǫ̀ ayį̀į̀là. Dèè k'e k'eet'į̀, dèè goka whegǫǫ̀ agòjà nǫǫ̀ yaɂı̨. 14Nàke sa xèhǫǫ̀wo gots'ǫ naènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (27) dzęę̀ k'e dèè hǫt'ıì whegǫǫ̀ ajà.

15Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ Noah ts'ǫ̀ hadı, 16“Nı̨, nets'èkeè eyıts'ǫ neza, gıts'èkeè xè, elàcho yìı gots'ǫ xàahdè. 17Tıts'aàdìı hazǫǫ̀ xàɂaa nexè geedaa sìı, yat'a k'edèe, tıts'aàdìı hazǫǫ̀, dèè k'e k'eɂàa gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ xàgı̨ı̨wa, dıı nèk'e gıza yàgǫ̀hłı̨ı̨ xè gı̨ı̨tłǫǫ̀ agede ha t'à,” Nǫ̀htsı̨ Noah èhdı.

18Eyıt'à Noah edeza, edets'èkeè eyıts'ǫ weza gıts'èkeè xè elàcho yìı gots'ǫ xàgı̨ı̨de. 19Tıts'aàdìı hazǫǫ̀, dèè k'e k'eɂàa eyıts'ǫ yat'a k'edèe hazǫǫ̀, ełets'ǫ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı ełek'èdaà xàgeède.

20Eyı tł'axǫǫ̀ Noah Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ t'asìı k'eehk'ǫ̀ gha kwe ełeka nèyı̨ı̨wa t'à kwe-ladà whehtsı̨. Tıts'aàdìı nezı̨ı̨ xàɂaa sìı eyıts'ǫ yat'a k'edèe nezı̨ı̨ xàɂaa sìı mǫ̀hdaa neyı̨į̀wa gà Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yek'eehk'ǫ̀. 21Gots'ǫ̀ K'àowo t'asìı wets'ǫ̀ wek'eek'ǫ̀ǫ sìı wegha nezı̨ t'à edets'ǫ̀ hadı, “Dǫ negechà-lea gots'ǫ t'aats'ǫǫ̀ ededzeè t'à hołı̨ı̨ nàowoò zǫ danıgedè kò, k'achı̨ wı̨ı̨zìı dèè k'e hanì hoìla agohłe ha nıìle. Eyıts'ǫ k'achı̨ wı̨ı̨zìı t'asìı hazǫǫ̀ edaa sìı gıdıhohtsı̨ ha nıìle.

22“Dıı dèè gòɂǫ gots'ǫ̀ dèè k'e t'asìı dehshe ha, eyıts'ǫ t'asìı dehshee sìı dǫ nàgehtsį̀ ha, edzaa eyıts'ǫ edıı sìı t'aats'ǫǫ̀ hagot'ı̨ ha, ı̨mbè eyıts'ǫ xok'e agot'ı̨ ha, eyıts'ǫ t'aats'ǫǫ̀ dzę eyıts'ǫ to agot'ı̨ ha,” Nǫ̀htsı̨ edets'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index