Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:22

22“Dıı dèè gòɂǫ gots'ǫ̀ dèè k'e t'asìı dehshe ha, eyıts'ǫ t'asìı dehshee sìı dǫ nàgehtsį̀ ha, edzaa eyıts'ǫ edıı sìı t'aats'ǫǫ̀ hagot'ı̨ ha, ı̨mbè eyıts'ǫ xok'e agot'ı̨ ha, eyıts'ǫ t'aats'ǫǫ̀ dzę eyıts'ǫ to agot'ı̨ ha,” Nǫ̀htsı̨ edets'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index