Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9

Nǫ̀htsı̨ Noah xè nakenawhehtsı̨

1Nǫ̀htsı̨ Noah xè eyıts'ǫ weza sı xè sìghà xàyaı̨htı, hagòhdı, “Dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ naxıts'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫǫ̀ awede. 2Dıı nèk'e tıts'aàdìı hazǫǫ̀, yat'a k'edèe hazǫǫ̀, dèè k'e k'eɂàa hazǫǫ̀, eyıts'ǫ tı yìı nàdèe hazǫǫ̀ naxıts'àgeejı̨ ha; naxıtł'aà whelaà agììdlà. 3T'asìı hazǫǫ̀ edaa xè nàedaa sìı naxıgha weghǫ shèahzhe elı̨ ha. Dèè k'e ı̨t'ǫ̀ dehshee sìı weghǫ shèahzhe ha naxıghàıhła ı̨lè xèht'eè, dıì t'asìı hazǫǫ̀ naxıghàıhła hǫt'e.

4“Hanìkò t'asìı edoò t'à eda ne t'à bò ı̨łaà wedoò wets'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı aahdè ha-le. 5Naxıdoò xàı̨tł'ı t'à ełaànaxìgwo nı̨dè amìı ayį̀į̀làa sìı wesınìyahtı ha hǫt'e. Tıts'aàdìı ayį̀į̀là nı̨dè wesınìyahtı ha, dǫ ayį̀į̀là nı̨dè dǫ ełaı̨hwho k'èxa wesınìyahtı ha.

6“Dǫ ts'ıhɂǫ̀ dǫ wedoò xàı̨tł'ı nı̨dè

dǫ ayį̀į̀làa sìı dǫ t'à wedoò xàtł'ì ha,

Nǫ̀htsı̨ edexèht'eè dǫ whehtsı̨ ne t'à.

7Naxıza łǫ gǫ̀hłı̨ xè naxıts'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫǫ̀ awede. Dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ wek'e nàahdè,” Nǫ̀htsı̨ gòhdı.

8Eyı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨, Noah eyıts'ǫ weza gots'ǫ̀ hadı:

9“Naxı̨ naxıxè eyıts'ǫ naxıts'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıgǫ̀hłı̨ ha sìı gıxè nakenahohtsı̨ ha, 10eyıts'ǫ t'asìı edaa hazǫǫ̀ naxıxè gı̨ı̨dàa sìı eyı sı gıxè. Yat'a k'edèe hazǫǫ̀, tıts'aàdìı wek'èhodìı hazǫǫ̀, tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ edegeedaa hazǫǫ̀, t'asìı hazǫǫ̀ naxıxè elàcho yìı gots'ǫ xàgı̨ı̨dee, eyıts'ǫ dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ edaa sìı gıxè nakenahohtsı̨ ha. 11Dıı hanì naxıxè nakenahohtsı̨ ha: K'achı̨ wı̨ı̨zìı tı dèè teetł'ì t'à t'asìı hazǫǫ̀ edaa sìı ełaàde hǫı̨lı̨ ha-le, eyıts'ǫ k'achı̨ wı̨ı̨zìı tı t'à dèè wedıhołè ha-le,” Nǫ̀htsı̨ hadıì Noah eyıts'ǫ weza gots'ǫ̀ xàyaı̨htı.

12Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ hadı, “Dıı naxıgha wègaat'ı̨į̀ ahłe ha, weghàà naxıxè nakenahòdlı̨ı̨ eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ naxıxè geedaa gıxè nakenahòdlı̨ı̨ wek'èhoedzǫ ha. Įdaà dǫ hazǫǫ̀ ełetł'axǫǫ̀ geeda ha sìı gıgha hòèlı̨ hǫt'e: 13K'oh xè k'àlemį̀į̀ wègaat'ı̨į̀ ahłe ha, eyı weghàà naxıxè eyıts'ǫ dıı dèè xè nakenahòdlı̨ı̨ sìı wek'èhoedzǫ ha. 14K'oh gǫ̀hłı̨į̀ ahɂı̨ taàt'eè, eyıts'ǫ k'oh xè k'àlemį̀į̀ wègaat'ı̨ taàt'eè, 15dànì naxıxè eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ edaa xàɂaa gıxè nakenawhehtsı̨ı̨ sìı wenahdì ha. K'achı̨ wı̨ı̨zìı t'asìı hazǫǫ̀ edaa sìı tı dèè teetł'ì t'à gıdıhołè hǫı̨lı̨ ha-le. 16K'oh xè k'àlemį̀į̀ wègaat'ı̨ taàt'eè weghàehda ha, eyı weghàà dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ edaa xàɂaa gıxè welǫ whìle ts'ǫ̀ nakenawhehtsı̨ı̨ sìı wenahdì ha,” Nǫ̀htsı̨ hadıì xàyaı̨htı.

17Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ Noah ts'ǫ̀ hadı, “Dıı k'àlemį̀į̀ wègaat'ı̨ı̨ sìı weghàà nı̨ nexè eyıts'ǫ dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ edaa gıxè nakenawhehtsı̨ı̨ sìı wek'èhoedzǫ ha hǫt'e,” hadı.

Noah weza

18Noah weza elàcho yìı gots'ǫ xàgı̨ı̨dee sìı Shem, Ham, eyıts'ǫ Jafet gìyeh. (Ham Kanan got'ı̨į̀ gıcho hǫt'e.) 19Eyı Noah weza taı sìı gıts'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gots'ǫ dǫ hazǫǫ̀ dıı nèk'e ts'ǫ̀ ajà.

20Noah, t'asìı dehshee dǫǫ̀ elı̨ ı̨lè, eyıt'à jìecho-dehshee-k'è gòèhtsı̨. 21Wets'ǫ jìetì mǫ̀hdaa yats'e t'à yeèhdeè ajà. Yeèhde t'à nı̨hbàa goyìı ı̨ht'edę whetı̨ nǫǫ̀. 22Ham, Kanan got'ı̨į̀ gıcho sìı wetà ı̨ht'edę whetı̨ yaɂı̨ t'à wı̨ı̨de mǫ̀ht'a geèhkw'ee sìı gots'ǫ̀ hadı. 23Hanìkò wı̨ı̨de Shem eyıts'ǫ Jafet edeehgò ts'ǫ gıge ehtł'ı̨ nawhet'ıì agį̀į̀là gà hanì yets'ǫ̀ ek'èt'à łegıatłe, hanì t'aa gıtà ı̨ht'edę whetı̨ı̨ sìı ehtł'ı̨ wek'e nègı̨ı̨ɂa. Gıtà ı̨ht'edę whetı̨ı̨ ghàgeeda ch'à ets'èɂǫ̀ǫ̀ nageɂa.

24Noah yeèhde gots'ǫ ts'ı̨ı̨wo ekò weza nǫǫdea dànì yets'ǫ̀ k'ehoɂaa sìı yeghǫ ıìkw'o. 25Eyıt'à hadı,

“Kanan got'ı̨į̀ sìı gıts'ǫ̀ hoìla agode ha!

Edı̨ı̨de gogha eghàlageedaa-dǫǫ̀ nahk'e

dek'aɂį̀ gı̨ı̨lı̨ ha,” hadı.

26Eyıts'ǫ hadı,

“Gots'ǫ̀ K'àowo, Shem Wenǫ̀htsı̨ sìı wets'ǫ̀ sìghà welè!

Kanan got'ı̨į̀ sìı t'aats'ǫǫ̀ Shem gha eghàlageedaa-dǫǫ̀ gıılè.

27Nǫ̀htsı̨ Jafet wenèè goı̨chà ayııle.

Jafet, Shem wenı̨hbàa yìı nàwedè,

Kanan got'ı̨į̀ t'aats'ǫǫ̀ yegha eghàlageedaa-dǫǫ̀ gıılè,” Noah hadıì edeza gots'ǫ̀ xàyaı̨htı.

28Tı dèè goteètł'ı tł'axǫǫ̀ Noah taekw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨laènǫ (350) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. 29Hazǫǫ̀ t'à Noah łǫǫ̀tǫakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨laènǫ (950) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ ełaı̨wo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index