Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:2

2Dıı nèk'e tıts'aàdìı hazǫǫ̀, yat'a k'edèe hazǫǫ̀, dèè k'e k'eɂàa hazǫǫ̀, eyıts'ǫ tı yìı nàdèe hazǫǫ̀ naxıts'àgeejı̨ ha; naxıtł'aà whelaà agììdlà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index