Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:27

27Nǫ̀htsı̨ Jafet wenèè goı̨chà ayııle.

Jafet, Shem wenı̨hbàa yìı nàwedè,

Kanan got'ı̨į̀ t'aats'ǫǫ̀ yegha eghàlageedaa-dǫǫ̀ gıılè,” Noah hadıì edeza gots'ǫ̀ xàyaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index