Search form

Mark 1:3

3eyıts'ǫ dıı hanì dek'eèhtł'è,

“Ekìı-ka nèk'e dıı hats'edıì yats'ìzeh hǫt'e, ‘Gots'ǫ̀ K'àowo wegha ts'atà nìhoahɂà; wegha tı̨lı ehkw'ı nıɂà aahłe,’ ” dek'eèhtł'è.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index