Search form

Mark 1:31

31Eyıt'à Zezì yets'ǫ̀ èhtła, yılà nıìchì gà nıìtłaà ayı̨į̀là. Ekòet'ıì k'aàt'ıì ajà t'à weghǫ shèts'ezhee goghàedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index