Search form

Mark 1:40

Dǫ gokwǫ̀ tàda t'à eyaelı̨

40Dǫ ı̨łè gokwǫ̀ tàda t'à eyaelı̨ı̨ sìı Zezì gà nììtła. Yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè, yeghǫnàdaetì, hadı, “Haneewǫ-ı̨dè k'aàt'ıì ası̨ı̨le ha dìì-le,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index