Search form

Mark 10:15

15Ehkw'ı anaxèehsı̨, amìı chekoa lanì Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ edegha yìhchì lenǫsıı, ekǫ goyaetła ha nıìle,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index