Search form

Mark 10:17

Dǫ ahxee-deè

17Zezì t'asį̀ı̨ ts'ǫ̀ naèhtła ekò dǫ ı̨łè yets'ǫ̀ tı̨mǫèhza gà yegà nàgòı̨hgè, hayèhdı, “K'àowo nezı̨ı̨, ayìı dàhłà nı̨dè welǫ whìle ts'ǫ̀ ehdaà asedle ha?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index