Search form

Mark 10:21

21Zezì yeghàeda xè yeghǫneètǫ, hayèhdı, “T'asìı ı̨łè zǫ hanelà-le. Naı̨tłe, t'asìı hazǫǫ̀ nets'ǫ sìı neghǫ nàedì gà eyı sǫǫ̀mba sìı hǫt'ıì dǫ-teèt'ı̨ı̨ gıghàı̨le. Hanì-ı̨dè yak'e t'asìı nechàa nedawheɂǫ ha hǫt'e. Eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè sek'èè k'eı̨da,” Zezì yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index