Search form

Mark 10:25

25Dǫ ahxee sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ goyaetła ha wegha dìì hǫt'e. Eyı wenahk'e tıts'aàdìıcho datı̨htł'à-k'è deghaetła gha sìı denahk'e dìì-le hǫt'e,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index