Search form

Mark 10:38

38Zezì hagòhdı, “Ayìı aahkèe sìı wek'èahsǫ nıìle. Lıbò wets'ǫ ehdǫ ha sìı wets'ǫ aahdǫ ha dìì-le nì? Hanì-le-ı̨dè dànì sek'ètaìdzǫ k'ę̀ę̀ naxık'ètaìdzı̨ ha dìì-le nì?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index