Search form

Mark 10:45

45Dǫ-wet'àaɂàa-deè, ededı̨ kò, dǫ yegha eghàlageeda gha nììtła nıìle, hanìkò dǫ ts'àdı gha eyıts'ǫ dǫ gha ełaàwı gha nììtła hǫt'e. Dǫ łǫ gıhołı̨į̀ gıghǫ nahoezhe gha ełaàwı ha hǫt'e,” Zezì edecheekeè gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index