Search form

Mark 10:49

49Zezì nììtła, dǫ gots'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ ııtła wèahdı,” gòhdı.

Eyıt'à dǫ wedaà goìlee ts'ǫ̀ gogede, hagedı, “Nınà welè! Nàąwo! Wets'ǫ̀-ı̨tła ha nı̨ı̨hwhǫ,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index