Search form

Mark 10:52

52Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Naı̨tłe! Negha ehkw'ı-ahodı t'à k'aàt'ıì anejà,” yèhdı. Ekòet'ıì k'eet'į̀ ajà eyıts'ǫ Zezì k'èè naèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index