Search form

Mark 11

Zezì tłı̨tsoa t'à Jerusalem nììtła

1Zezì edecheekeè xè kǫ̀ta Bethphaga eyıts'ǫ Bethany ts'ǫ̀ gǫǫwà-lea nììtła. Eyı kǫ̀ta nàke sìı shìh Olıvet weghǫhk'eè gòla, eyıts'ǫ Jerusalem ts'ǫ̀ gǫǫwà-le agǫ̀ht'e. Ekǫ ts'ǫ Zezì edecheekeè nàke edenakweè goèhɂà, 2hagòhdı, “Įdaà kǫ̀ta ts'ǫ̀ łeahtłe. Ekǫ nìłaahtła et'ıì tłı̨tsoaza wet'à-ats'aat'į̀-le eyı daetł'ı̨ weahɂį̀ ha. Daweahge gà, jǫ sets'ǫ̀ natł'ıahxà. 3‘Ayìı gha aahɂı̨?’ dǫ naxèhdı nı̨dè, ‘Gots'ǫ̀ K'àowo yet'à-at'ı̨ ha nıwǫ. Ekòet'ıì neghǫ yeechı ha,’ hawèahdı nǫǫ̀,” Zezì gòhdı.

4Eyıt'à wecheekeè nàke ekǫ nìłegeètła ekò tłı̨tsoa mǫ̀ht'a enìı̨tǫ-k'è daetł'ı̨ gıaɂı̨. Dagı̨ı̨ge ekò, 5dǫ mǫ̀hdaa eyı nàgeèhzaa sìı gots'ǫ̀ hagedı, “Dànìghǫ aahɂı̨? Ayìıha tłı̨tsoa daahgè?” gògedı. 6Wecheekeè nàke gots'ǫ̀ hagedı, “Gots'ǫ̀ K'àowo yı̨ı̨wǫ eyıts'ǫ whaà-le-t'ıì naxıts'ǫ̀ anayele ha ne,” gedı. Eyıt'à dǫ tłı̨tsoa nıgıìchì agogį̀į̀là. 7Tłı̨tsoaza Zezì ts'ǫ̀ nègeèchì, edeɂeè gıkanį̀ı̨wa gà Zezì yek'e wheda. 8Dǫ łǫ edeɂeè wenadąą̀ tı̨lı k'e nètègı̨ı̨wa eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa ɂorı lanıı k'egı̨ı̨zhì gà wenadąą̀ tı̨lı k'e nègı̨ı̨wa. 9Dǫ łǫ Zezì nakweè gıadè eyıts'ǫ dǫ łǫ yek'èè gıadè, yagìzeh xè hagedı,

“Hosanna! Gots'ǫ̀ K'àowo dahxà nììtłaa sìı wexè sìghà hǫt'e!10Gocho Davıd wetł'axǫǫ̀ K'àowocho elı̨ ha sìı wexè sìghà welè! Hosanna! Nǫ̀htsı̨ weghàsǫts'eedı!” gedı.

11Zezì Jerusalem nììtła ekò Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho ts'ǫ̀ ajà. Ekǫ t'asìı hazǫǫ̀ ghàı̨dà, hanìkò xèhts'ǫ̀ agodaade t'à edecheekeè hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke xè kǫ̀ta Bethany ts'ǫ̀ naèhtła.

Zezì Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gots'ǫ tıts'aàdìı xàdeèzhì

12Ek'èdaedzęę̀ k'e kǫ̀ta Bethany ts'ǫǫ̀ nageèhde ekò Zezì sıì bò waewıì ajà. 13Ekǫ nıwà-lea jìechots'ıì weɂı̨t'ǫ̀ą wek'e whela yaɂı̨. Jìecho wek'e dehshe sǫnı nıwǫ t'à ekǫ èhtła. Yegà nììtła ekò jìecho wı̨ı̨zìı wek'e wheɂǫ-le, ı̨t'ǫ̀ą zǫ. Įłaà jìecho dehshe ha nèhòwì-le. 14Zezì eyı ts'ı ts'ǫ̀ hadı, “K'achı̨ jìecho wı̨ı̨zìı nek'e dehshe welè-le.” Hadıı sìı wecheekeè gıìkw'o.

15Zezì Jerusalem nììtła ekò Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà ts'ǫ̀ ajà. Ekǫ dǫ t'asìı ełeghǫ nàgeehdìı sìı hazǫǫ̀ xàgodeèzhì. Ladà k'e sǫǫ̀mba ehdagele eyıts'ǫ ladà k'e k'àba lanıı gıghǫ nàedìı sìı goghǫ kwìteyeèhde. 16Eyıts'ǫ t'asìı nàedìı sìı dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà k'egele ha nıwǫ-le. 17Dıı hadıì dǫ hoghàgoèhtǫ, “Dıı hanì dek'eèhtł'è hǫt'e:

‘Sekǫ̀ sìı dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ gha yats'ehtıı k'è gòɂǫ hǫt'e,’

hanìkò naxı̨ sìı ‘egeeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ gha kǫ̀’ gòwhahtsı̨,” gòhdı.

18Yahtıı-gha-k'aodèe eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ Zezì hadı gıìkw'o ekò ełaàgıìhwhı ha gı̨ı̨wǫ, hanìkò dǫ hazǫǫ̀ Zezì ayìı hoghàgoèhtǫǫ sìı gıgha enıìyah t'à hagele ha gıts'àejı̨.

19Xèhts'ǫ̀ agòjà ekò Zezì edecheekeè xè Jerusalem ts'ǫǫ̀ nageèhde.

Jìechots'ıì whegǫ

20K'omǫǫ̀dǫǫ̀ nagıadè ekò jìechots'ıì Zezì yets'ǫ̀ goı̨de ı̨lèe sìı hazǫǫ̀ whegǫ nǫǫ̀ gıaɂı̨. 21Zezì eyı ts'ı ts'ǫ̀ goı̨de ı̨lèe sìı Peter yenadì t'à yets'ǫ̀ hadı, “K'àowo, jìechots'ıì ghàı̨da! Wets'ǫ̀ xàyanehtı ı̨lèe sìı hazǫǫ̀ whegǫǫ̀ ajà!” yèhdı.

22Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ nınì nàtso welè! 23Ehkw'ı anaxèehsı̨, dıı shìh ts'ǫ̀ dıı haahdı, ‘Tèe ts'ǫ̀ adı̨ı̨le,’ wèahdı nı̨dè eyıts'ǫ naxınì nàtso xè naxıgha ehkw'ı-ahodı nı̨dè wek'ę̀ę̀ agode ha hǫt'e. 24Ehkw'ı anaxèehsı̨, naxıgha ehkw'ı-ahodı xè ayìı gha yaahtıı sìı hotıì naxıghǫ̀t'à ha dahwhǫ nı̨dè naxıghǫ̀t'à ha hǫt'e. 25-26Eyıts'ǫ yaahtı nı̨dè amìı weghǫ nahoahła-le sìı weghǫ nahoahłe. Haaht'ı̨ nı̨dè Naxıtà yak'e whedaa sìı naxıhołı̨į̀ naxıghǫ nahoele ha hǫt'e,” gòhdı.

Zezì, amìı dahxà at'ı̨

27K'achı̨ Jerusalem nìagı̨ı̨de ekò Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho ts'ǫ̀ geède. Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà gıadè ekò yahtıı-gha-k'aodèe, Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èdìı-dǫǫ̀ eyıts'ǫ ǫhdah gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Zezì ts'ǫ̀ geède, 28hagedı, “Ayìı dahxà dıı hanì eghàlaı̨da? Amìı hanì neghàhòı̨ɂǫ t'à anet'ı̨?” gıìhdı, dageehke.

29Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Sı̨ sı t'asìı danaxeehke ha. Ek'èt'à sets'ǫ̀ haahdı nı̨dè, amìı wedahxà eghàlaehdaa sìı naxıts'ǫ̀ haehsı̨ ha. 30John-Baptıst dǫ k'ètaìdzı̨ı̨ sìı amìı dahxà at'ı̨ nǫǫ̀? Yak'e godahxà at'ı̨ hanì-le-ı̨dè dǫ dahxà at'ı̨? Dàahwhǫǫ sìı sedaahdı,” gòhdı.

31Eyı ghǫ ełets'ǫ̀ hagedı, “ ‘Yak'e godahxà at'ı̨,’ ts'edı nı̨dè, ‘Dànìghǫ ehkw'ı adı dahwhǫ-le nǫǫ̀?’ gòhdı ha. 32Ekò ‘Dǫ dahxà at'ı̨,’ ts'edı nı̨dè gogha nezı̨ ha nıìle,” ełègeedı. (Dǫ hazǫǫ̀ John-Baptıst nakwenàoɂǫǫ gıìt'ı̨ ne t'à, k'aodèe gots'àgeejı̨.)

33Eyıt'à Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “John-Baptıst amìı dahxà at'ı̨ı̨ sìı wek'èts'eezǫ-le,” gıìhdı.

Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Hanì-ı̨dè sı̨ sı amìı dahxà dıı hanì eghàlaahdaa sìı naxıts'ǫ̀ haehsı̨ ha-le,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index