Search form

Mark 11:13

13Ekǫ nıwà-lea jìechots'ıì weɂı̨t'ǫ̀ą wek'e whela yaɂı̨. Jìecho wek'e dehshe sǫnı nıwǫ t'à ekǫ èhtła. Yegà nììtła ekò jìecho wı̨ı̨zìı wek'e wheɂǫ-le, ı̨t'ǫ̀ą zǫ. Įłaà jìecho dehshe ha nèhòwì-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index