Search form

Mark 11:14

14Zezì eyı ts'ı ts'ǫ̀ hadı, “K'achı̨ jìecho wı̨ı̨zìı nek'e dehshe welè-le.” Hadıı sìı wecheekeè gıìkw'o.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index