Search form

Mark 11:24

24Ehkw'ı anaxèehsı̨, naxıgha ehkw'ı-ahodı xè ayìı gha yaahtıı sìı hotıì naxıghǫ̀t'à ha dahwhǫ nı̨dè naxıghǫ̀t'à ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index