Search form

Mark 11:28

28hagedı, “Ayìı dahxà dıı hanì eghàlaı̨da? Amìı hanì neghàhòı̨ɂǫ t'à anet'ı̨?” gıìhdı, dageehke.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index