Search form

Mark 11:33

33Eyıt'à Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “John-Baptıst amìı dahxà at'ı̨ı̨ sìı wek'èts'eezǫ-le,” gıìhdı.

Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Hanì-ı̨dè sı̨ sı amìı dahxà dıı hanì eghàlaahdaa sìı naxıts'ǫ̀ haehsı̨ ha-le,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index