Search form

Mark 12:1

Dèè-k'ègedìı-dǫǫ̀ gıgodıì

1Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì godı t'à dǫ xè godo, hadı: “Dǫ ı̨łè ededèè k'e jìechots'ıì dehshe ha nèyı̨ı̨la. Kwe t'à yemǫǫ̀ kwı̨į̀ whehtsı̨, jìecho tàtsǫgeèhɂee k'è gòhtsı̨ eyıts'ǫ wegodoo jìechots'ıì wehoedı ha dagòɂǫǫ k'è gòhtsı̨. Eyı haàtłǫǫ hayį̀į̀là tł'axǫǫ̀ dèè-k'ègedìı-dǫǫ̀ gık'e eghàlaeda ha ededèè dǫ ghǫnèyį̀ı̨ɂǫ, eyı tł'axǫǫ̀ nıwà kǫ̀taèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index