Search form

Mark 12:12

12K'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı godı t'à goghǫ godeè-adı gınıedì t'à Zezì dageechı ha gı̨ı̨wǫ. Hanìkò dǫ Zezì k'èè k'egedèe sìı gots'àgeejı̨ t'à t'asagı̨į̀là-le eyıts'ǫ nageèhde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index