Search form

Mark 12:17

17Eyıt'à Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Hanì-ı̨dè ayìı K'àowodeè wets'ǫ ne sìı weghàahłe, eyıts'ǫ ayìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ ne sìı Nǫ̀htsı̨ ghàahłe,” gòhdı.

Hadı t'à sıì gıghàhoelı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index