Search form

Mark 12:18

Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Zezì geèhdzà

18Eyı dzęę̀ k'e Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı mǫ̀hdaa Zezì ts'àgede. Įdaà nı̨dè dǫ naìdà ha sìı gıgha ehkw'ı-ahodı nıìle. Eyı ghǫ Zezì dageehke ha gı̨ı̨wǫ t'à gıts'àwhede.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index