Search form

Mark 12:2

2Jìecho dıìdìı agòjà ekò jìecho mǫ̀hdaa yegha nàhtsį̀ gha edecheekeè ı̨łè ededèè ts'ǫ̀ yeèhɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index