Search form

Mark 12:28

Nàowo denahk'e wet'àaɂàa deè

28Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èdìı-dǫǫ̀ ı̨łè ekǫ nììtła ekò Zezì Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ goxè nàyaehtı yıìkw'o. Zezì yatı ehkw'ıı goghàı̨ɂǫ yenıedì ts'ıhɂǫ̀ Zezì ts'ǫ̀ hadı, “Moses wenı̨htł'è gots'ǫ ayìı nàowo denahk'e wet'àaɂà?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index