Search form

Mark 12:34

34Eyı dǫ wınì gǫǫzǫ xè xàyaı̨htı Zezì yenıedì t'à, yets'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ ts'ǫ̀ nıwà-le wheęda,” yèhdı. Dǫ į̀į̀zhagı̨ı̨lı̨į̀ agedle ha gı̨ı̨wǫ-le t'à, ekò gots'ǫ t'asìı ghǫ Zezì dageehke-le agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index