Search form

Mark 12:36

36K'àowocho Davıd Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà dıı hadı ı̨lè:

‘Gots'ǫ̀ K'àowo, sets'ǫ̀ K'àowo ts'ǫ̀ hadı: Amìı nets'ǫ̀ xànegı̨ı̨ɂaa sìı hazǫǫ̀ gıghǫı̨hnè anehłe gots'ǫ̀, nàgòts'ehnèe k'e segà wheęda,’ dek'eèhtł'è.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index