Search form

Mark 12:37

37Hanì dek'eèhtł'è-ı̨dè, Davıd ‘sets'ǫ̀ K'àowo’ yèhdı nı̨dè dànì t'à yeza elı̨ welì?” Zezì gòhdı.

Dǫ łǫ Zezì geèhkw'ǫǫ sìı dànì gots'ǫ̀ xàyaı̨htı t'à gınà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index