Search form

Mark 12:39

39Eyıts'ǫ ełègehdèe-kǫ̀ goyìı dǫ wet'àaɂàa gha daèhchı̨ whela k'e geèhkw'e eyıts'ǫ nàsı̨ hołè-ı̨dè ı̨daà geèhkw'e ghageewı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index