Search form

Mark 13:12

12“Ekìıyeè k'e nı̨dè ełechı-t'ıì k'aodèe tł'aàłegìhtè ha, eyıts'ǫ gotà gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı edeza hagole ha. Chekoa sìı edèot'ı̨ k'aodèe tł'aàgogììle xè ełaàgogìhdee agogele ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index