Search form

Mark 13:13

13Sı̨ sets'ıhɂǫ̀ dǫ hazǫǫ̀ naxıdzagı̨ı̨hwhǫ ha, hanìkò amìı nǫǫde ts'ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ ghǫ wınì nàtsoò adìhwhǫǫ sìı edaxàweetè ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index