Search form

Mark 13:28

28“Jìechots'ıì weghàà dıı hanì hoghànaxeehtǫ: Ts'ı wets'ıhchı̨į̀ dezhì-le at'į̀ xè wets'ǫ ı̨t'ǫ̀ą xàłaekè nı̨dè hòt'a ı̨mbè agode ts'ǫ̀ whaà-le wek'èts'eezǫ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index