Search form

Mark 13:29

29Eyı xèht'eè t'asìı hazǫǫ̀ weghǫ goıhdee sìı weghàahda nı̨dè weghàà eyı dzęę̀ wets'ǫ̀ nıwà-le nèhòkw'o hǫt'e wek'èahsǫ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index